Online Satış Sözleşmesi

Online Satış Sözleşmesi

Online Satış sözleşmesi

1. Taraflar
a) www.AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Güzelyurt Mah. Lara Cd. No:41 D:3 Aksu / Antalya adresinde mukim NİME Turizm Seyahat Acentesi.
b) www.AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu www.AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesinden ve AntalyaShuttleTransfer tarafından sunulan portal hizmetlerinden faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1.Üye, www.AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.AntalyaShuttleTransfer.com'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2.Üye, AntalyaShuttleTransfer.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından AntalyaShuttleTransfer.com'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, AntalyaShuttleTransfer.com'un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3.Üye AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesini ve AntalyaShuttleTransfer.com tarafından sunulan portal hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4.Üye, www.AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5.www.AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin AntalyaShuttleTransfer.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. AntalyaShuttleTransfer.com'un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri'nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. AntalyaShuttleTransfer.com, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden AntalyaShuttleTransfer.com'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7.Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8.İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, AntalyaShuttleTransfer.com bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, AntalyaShuttleTransfer.com'un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. AntalyaShuttleTransfer.com her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, AntalyaShuttleTransfer.com'un  hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. AntalyaShuttleTransfer.com, www. AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette AntalyaShuttleTransfer.com tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. AntalyaShuttleTransfer.com hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. AntalyaShuttleTransfer.com'un web sitesinin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
3.11.Bu www.AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun AntalyaShuttleTransfer.com , yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.
3.12.www. AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dökümanlar AntalyaShuttleTransfer.com mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dökümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dökümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.13.www.AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesinde malzemeler ve dökümanlar hiç bir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.
3.14. AntalyaShuttleTransfer.com tarafından www. AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.15.AntalyaShuttleTransfer.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. AntalyaShuttleTransfer.com, üyenin portal hizmetlerini alırken www. AntalyaShuttleTransfer.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.16. AntalyaShuttleTransfer.com, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya AntalyaShuttleTransfer.com sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) AntalyaShuttleTransfer.com ve AntalyaShuttleTransfer.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.17. AntalyaShuttleTransfer.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye AntalyaShuttleTransfer.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.18. AntalyaShuttleTransfer.com , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya AntalyaShuttleTransfer.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.19. AntalyaShuttleTransfer.com , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.20.Taraflar, AntalyaShuttleTransfer.com 'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya AntalyaShuttleTransfer.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. AntalyaShuttleTransfer.com  üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

© 2012 - 2024 Antalya Shuttle Transfer - Antalya Havalimanı Transfer | Tüm Hakları Saklıdır - DOGAN TOURISTIC SERVICES